kvinnors deltagande i det judiska gudstjänstlivet

Om kvinnors deltagande i det judiska gudstjänstlivetPurim_Jeshurun1

- ett projekt som genomförs med stöd från Ungdomsstyrelsen

När man blickar tillbaka på den judiska historien som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden så har männen alltid haft eller tagit sig rätten att i synagogan leda det religiösa livet.

För att kunna genomföra en fullgod judisk gudstjänst (för att vissa av bönerna ska kunna läsas) behövs tio män (en minjan - quorom) – kvinnor får gärna närvara, men de räknas inte in i en minjan. Vidare har det alltid varit männen som har lett gudstjänsterna och det är bara män som kunnat verka som rabbiner.

Allt detta är nu under omprövning – en mer jämställd syn på gudstjänstlivet – introducerades i USA redan på 1950-talet och har med tiden spritt sig till hela den judiska världen inklusive Sverige. I den Stora Synagogan i Stockholm till exempel förrättas idag en helt könsneutral gudstjänst där det inte längre spelar någon roll om det är män eller kvinnor som ingår i minjan.

Inom den traditionella, eller ortodoxa, tolkningen av judendomen har det länge funnits ett motstånd mot denna typ av förändringar. Där har uppdelningen mellan män och kvinnor fortgått. Men även inom den traditionella sfären blåser förändringens vind och man vill nu pröva att på sitt eget sätt lyfta fram kvinnorna i ett program kallat Matan – en beit Midrash för kvinnor.


Ambition och förverkligande under 2013Purim_-_Judaicarummet1

Under år 2012 har Beit Midrash programmet för kvinnor fått stor genomslagkraft inom den judiska församlingen i Stockholm. Innan årets slut kommer trettio döttrar i åldrarna 12-18 år, tillsammans med sina mödrar, ges möjlighet att delta i 12 utbildningstillfällen där de får tillgång och insyn i delar av judisk texttradition som tidigare i praktiken varit utom kvinnans räckhåll. Genom denna strukturerade insats har projektet öppnat upp tidigare stängda områden och höjt kunskapsnivån. Därutöver har det erbjudit kvinnor de verktyg som krävs för att obehindrat kunna röra sig inom och mellan olika kunskapsområden – verktyg som män av hävd alltid haft tillgång till.

Sedan programmets början har andra flickor/kvinnor fått upp ögonen för möjligheten att lära sig mera om sitt kulturarv. De har sett hur programmets deltagare kunnat skapa en kvinno- minjan och förrättat gudstjänster på egen hand. Det har gått så bra att männen ibland avstått från att ta det synagogala rummet i besittning, överlämnat det till kvinnorna för att själva använda ett annat rum för sin gudstjänst.  Detta skedde under Purim-högtiden, samtidigt som ett inslag om Purim sändes i SVT i programmet ”Från Sverige till Himlen”.

För första gången i svensk judisk historia förrättar kvinnor - mödrar och döttrar - i en ortodox synagoga en gudstjänst på Purim. Utan Bet Midrashprogrammet hade detta inte varit möjligt. Här bör också noteras att männen som tillhör den ortodoxa synagogan ser positivt på detta initiativ och på resultaten av detsamma.

Vi hoppas att kvinnogudstjänsterna är här för att stanna!

 


Text: Marina Burstein

Judiska Församlingen i Stockholm

Handläggare minoritetsfrågor

Foto: Judiska Församlingen i Stockholm

Purim 2012

Bild 1: Kvinnorna leder sin egen gudstjänst i synagogan Jeshurun.

Bild 2: Under tiden är  männen är hänvisade till en intilliggande sal .